ຫ້ອງປະຊຸມດອກຄູນ

ball gown prom dresses

ຫ້ອງປະຊຸມດອກຄູນ ຕັ້ງຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງຮ້ານອາຫານດາວແສງຮຸ່ງ.
ຫ້ອງນີ້ແມ່ນຫ້ອງຊຸດທີ່ເເທດເໝາະສໍາລັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ການລວມກຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍ.
ຫ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນດ້ານພາບ-ສຽງໄວ້ເປັນຢ່າງດີພ້ອມສຳລັບໃຊ້ງານ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໂຕ U ຫຼື ຮູບແບບໂຮງຮູບເງົາ.
Angkham Hotel in VIentiane, Laos